ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឱ្យក្រសួងការងារ ដាក់កម្មករ និយោជិត ដែលទៅស្រុកលេងចូលឆ្នាំ នៅដាច់ដោយឡែក ១៤ថ្ងៃសិន

យោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានផ្ញើជូនក្រសួងការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ដែលចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០នេះ បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឱ្យក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សហការជាមួយរោងចក្រ សហគ្រាស និង ក្រុមហ៊ុននានា ដាក់កម្មករ និយោជិត ដែលទៅស្រុកលេងចូលឆ្នាំរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ មុននឹងឱ្យពួកគេចូលធ្វើការវិញ ដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង