រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស នៅត្រឹមម៉ោង០៦:០០ព្រឹក ថ្ងៃនេះ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង