ដំណឹងល្អទៀតហើយ! កម្ពុជាមិនបាន​រកឃើញ​អ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ហើយថែមទាំងមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះ ចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត

ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះថា ក្រសួងមិនបាន​រកឃើញ​អ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ហើយថែមទាំងមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះ ចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត។

សូម​អាន​បន្ថែម​ក្នុងសេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង