លោកDr Robert Redfield នាយកធំនៃ CDC បានប្រាប់ ថា”ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឹ៤នាក់នៅអាមេរិច អត់មានចេញរោគសញ្ញាទេ”

(អន្តរជាតិ)៖ យោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Daily Mail នារសឪលថ្ងៃទី២ ខែមេស ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចុះផ្សាយថា លោកDr Robert Redfield នាយកធំនៃ CDC បានប្រាប់សារពត៌មាន ថា<<ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឹ៤នាក់នៅអាមេរិច អត់មានចេញរោគសញ្ញាទេ>>។

លោកបានព្រមានថាទផតថា វីរុសនេះវាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅ២៤ខែទៀតក៏មាន»។ លោកព្រមានទៀតថា«ដូច្នេះទាំងអ្នកមាន ជំងឹឬគ្មាន ត្រូវតែពាក់ម៉ាសការពារដាច់ខាត»៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង