រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នឹងចាត់វិធានការក្តៅ លើឱសថ​ស្ថាន​លក់សារធាតុ​ម្យ៉ាង​ជំនួ​សឲ្យអាល់កុល…..

នំពេញ៖ ខណៈដែលជំងឺCOVID-19 កំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រហូតកើនដល់៣៥ករណី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រហូតធ្វើឲ្យមានការលក់ឡើងថ្លៃ នូវម៉ាស់ អាកុល ឬជេល សម្រាប់លាងសម្អាតដៃ កោរមកលើប្រជាពលរដ្ឋ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បែរជាមានជនឆ្លៀត​ឱកាសមួយចំនួន លក់សារធាតុ​ម្យ៉ាង​ជំនួ​សឲ្យអាល់កុល ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ អាចពុល ឬអាចនឹងស្លាប់អ្នកប្រើ ក៏ថាបាន ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នឹងចាត់វិធានការក្តៅ លើឱសថ​ស្ថាន​លក់សារធាតុ​ម្យ៉ាង​ជំនួ​សឲ្យអាល់កុល ទាំងនេះ ដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង