ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការចាប់ផ្តើមវិស្សមកាលតូច និងឈប់សម្រាកមុនការកំណត់ សម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាធារណៈ និងឯកជន នៅទូទាំងប្រទេស

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការចាប់ផ្តើមវិស្សមកាលតូច និងឈប់សម្រាកមុនការកំណត់ សម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាធារណៈ និងឯកជន នៅទូទាំងប្រទេស។ ការសម្រេចរបស់ក្រសួងនេះ គឺជាវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ នូវការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-១៩។

សូមអាននូវសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រួសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង