របៀបដោះស្រាយនៅពេលយេីងមានបញ្ហាធុញថប់​ តានតឹង​ ក្នុងកំឡុងពេលមានការរកឃេីញករណីជំងឺកូវិត១៩​ ជាបន្តបន្ទាប់​ ក្នុងប្រទេសយេីង!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបដោះស្រាយនៅពេលយេីងមានបញ្ហាធុញថប់​ តានតឹង​ ក្នុងកំឡុងពេលមានការរកឃេីញករណីជំងឺកូវិត១៩​ ជាបន្តបន្ទាប់​ ក្នុងប្រទេសយេីង​ ។

ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ ១១៥

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង