ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្អាកមិនឲ្យជនបរទេស មកពីប្រទេសចំនួន៥ មិនឲ្យចូលកម្ពុជា ក្រោយកើនឡើងអ្នកឆ្លងCOVID-19

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយមានការកើនឡើងនូវអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេលនេះ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្អាកមិនឲ្យជនបរទេស មកពីប្រទេសចំនួន៥ មិនឲ្យចូលកម្ពុជា ។

ក្នុងនោះយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានរៀបរាប់ទាំងស្រុងថា ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង