គ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ ស្ថិតក្រោមឱវាទ ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅក្រុងសៀមរាប ត្រូវ ផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង