ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំតាមបណ្តាខេត្តឲ្យបង្កើនទប់ស្កាត់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី​ H5N1 ក្រោយផ្ទុះនៅវៀតណាម

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំតាមបណ្តាខេត្តឲ្យបង្កើនទប់ស្កាត់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី​ H5N1 ក្រោយផ្ទុះនៅវៀតណាម៕

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែរនាំដូចខាងក្រោមខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង