សិង្ហបុរី មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៩៦ ដែលមានការឆ្លងក្នុង ៣ សហគម

(សិង្ហបុរី)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល សិង្ហបុរី និយាយថា មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៩៦ ដែលមានការឆ្លងក្នុង ៣ សហគម។

ករណីឆ្លងថ្មី នាំអោយប្រទេសខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះ កើនឡើងអ្នកឆ្លងសរុប ដល់ ៥២,​២០៥ ករណី។

ក្រសួងនិយាយថា នៅក្នុងករណីនៅក្នុងសហគម មានអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែន អ្នកកាន់​ប័ណ្ណ​​​ការងារ និងអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនរយៈពេលខ្លី៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង