ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ!

(ភ្នំពេញ)៖ យោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម ចុះថ្ងៃទៅ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឲ្យដឹងថា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយនៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង